ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น: DISCOVERY OKINAWA 
พักใจกลางเมืองโอกินาว่า 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ ผาหินมันซะโมะ
โรงงานขนมเค้ก หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน
เอออน พลาซ่า ถนนโคคุไซโดริ ตลาดมะกิชิ
ปราสาทชูริ โอกินาว่าเวิลด์ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ
DUTY FREE ASHIBANA OUTLET MALL
บินตรง กรุงเทพฯ-โอกินาว่า โดยสายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ จำนวน 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่องได้ จำนวน 2 ใบ ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

โดยสายการบิน PEACH AIR


กำหนดการเดินทาง เดินทางตลอด เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

22.30 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู6เคาน์เตอร์ M  สายการบิน PEACH AIR(MM)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน


วันที่สอง สนามบินนาฮา (โอกินาว่า) – พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ – ผาหินมันซะโมะ – โรงงานขนมเค้ก – หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน – เอออน พลาซ่า – ถนนโคคุไซโดริ – ตลาดมะกิชิ
 

 01.40 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินพีชแอร์  (PEACH AIR) เที่ยวบินที่MM 900 (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

 08.10 น.     เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโอกินาว่า ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศ และยังเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้อีกด้วย หาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM)ตั้งอยู่ที่โรงกลั่นเซอิฟุคุ อะวาโมริ โดยนำเสนอประวัติความเป็นมา และขั้นตอนการผลิตเหล้าของชาวโอกินาว่า ซึ่งจะเห็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ และขวดที่เคยใช้ตั้งแต่อดีต และเชื่อมสัมพันธ์กับการเป็นเครื่องดื่มของท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีนิทรรศการแสดงประวัติ และฉลากที่ดีที่สุดของยาเอะยามะ พร้อมกับคำอธิบายกระบวนการผลิตและเข้าชมโรงกลั่น ซึ่งจะมีมุมให้ทดลองชิมรสชาติของเหล้าที่เป็นที่ชื่นชอบของคนโอกินาว่า  จากนั้นนำท่านสู่ ผาหินมันซะโมะ (MANZAMO) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุดไกลลับตา และยังเป็นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ผาหินริมทะเลนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอเมืองหมู่บ้านอนนะโซง ชื่อของผาหินมีความหมายว่า “ทุ่งหญ้าที่รองรับคนได้นับหมื่นคน” ซึ่งหมายถึงบริเวณทุ่งหญ้าสีเขียวขจีบนหน้าผา จุดเด่นความงามของผาหินนี้คือ จุดชมวิวที่สามารถเดินจากลานจอดรถได้เพียงแค่ 1นาที โดยเฉพาะหากท่านไปผาหินในตอนเช้าท่านจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมความงามของผืนน้ำทะเลสีฟ้าใสที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆสุดลูกหูลูกตา ในตอนเย็นท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน พืชพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณผาหินหรือ “หมู่พันธุ์ไม้ตามหินเก่าแก่ของผาหินมันซะ” นั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัด ท่านสามารถเดินเล่นและยังสามารถจัดปิกนิกชมวิวความงดงามทางธรรมชาตินี้ได ใกล้ๆกับผาหินมันซะยังมีโรงแรมและเรียวกังมากมายหลายระดับให้ท่านเลือกพัก 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   (1)

จากนั้นนําท่านแวะเที่ยวชม โรงงานขนมเค้กมันเทศ OKASHI GOTENขนมเค้กมันเทศชื่อดังแห่งโอกินาว่าเลือกซื้อขนมเค้กที่ทําจากมันเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (MIHAMA AMERICAN VILLAGE) เป็นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารจำหน่ายฮอตด็อกและแฮมเบอร์เกอร์ ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ MIHAMA 7 และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่  นอกจากนี้ห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นชายหาดทิศตะวันตกที่เหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกพร้อมปิ้งบาร์บีคิวสังสรรค์กันได้อีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“เอออน พลาซ่า”ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100เยน”สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ”สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโคคุไซโดริ (KOKUSAIDORI STREET) เป็นถนนสายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮะ โดยเริ่มจากสถานีขนส่งนาฮะ(NAHA BUS TERMINAL) และหอประจำจังหวัด (PREFECTURAL HALL) สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังถนนเฮวาโดริ (HEIWADORI) มุตสึมิโดริ(MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ(ICHIBADORI) ซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตัดกับถนนโอคิเอโดริ (OKIEIDORI) ท่านสามารถเดินไปยัง ตลาดมะกิชิ  (MAKISHI FOOD MARKET)สร้างขึ้นกว่า 60 ปีที่แล้ว เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาจับจ่ายซื้อของ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย ตลาดแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารหลากหลายชนิดของจังหวัดโอกินาวะ (OKINAWA)  ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ที่จับได้ในทะเลแถบโอกินาวะ ผักและผลไม้ที่เป็นผลิตผลของจังหวัด เนื้อหมูและเนื้อวัว เต้าหู้ หรือจะเป็นเครื่องปรุงรสประเภทต่างๆ บนชั้นสองของตลาดมีร้านอาหารมากมาย ซึ่งเราสามารถซื้อวัตถุดิบที่ชอบจากชั้นหนึ่งขึ้นมาให้ร้านบนชั้นสองประกอบอาหารให้ได้ และในครั้งนี้เราจะขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแห่งนี้ รวมถึงบริเวณโดยรอบไปพร้อมๆ กัน

เย็น     รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROUTE INN NAHA หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (2)

ท่านสามารถเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก อาทิเช่น(ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ)

ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายนี้ยังมีห้าง DONQUIJOTE ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกด้วย หรือสนุกสนานกับการทดลองนั่ง YUI MONORAIL รถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น DFS DUTY FREE หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น และห้างอื่นๆ เช่น SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรือหากท่านที่ยังไม่หนำใจกับการช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นที่ห้าง AEON เลือกไปช้อปปิ้งต่อที่ AEON NAHA ที่สถานี OROKU ได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM)พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลโมโตบุ เป็นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซึ่งเป็น LAGOON ขนาดเล็ก จำลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัดจากนั้นจะเป็น JOURNEY TO THE CORAL REEF, THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ THE KUROSHIO SEA ซึ่งเป็นห้องที่ได้ชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทำจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น้ำทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแท้งค์นี้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอราม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้อง SHARK RESEARCH LAB และบริเวณภายนอกอาคาร ยังมี SEA TURTLE HOUSE บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ DOLPHIN LAGOON พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้

SHIKINAEN GARDEN อีกหนึ่งที่เที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวโอกินาว่า SHIKINAEN ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 เป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ริวกิว พระราชวังได้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามเรียบง่าย อาคารทำจากไม้ หลังคามุงกระเบื้องสีแดง บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ และสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีภูมิทัศน์ที่กว้างขวาง มาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชองโอกินาว่า ติดอยู่ในรายชื่อมรดกโลกขององค์การยูเนสโก คุณจะได้สัมผัสความงดงามของสวนธรรมชาติพื้นที่สีเขียวที่ไม่เหมือนที่ไหน คุณสามารถใช้เวลาเดินสำรวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และหามุมถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยู่ในอำเภอ TSUBOYA NAHA เป็นศูนย์เครื่องปั้นดินเผาของชาวโอกินาว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรริวกิว มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา TSUBOYA ให้ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของที่นี่

หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้ ดังนี้ (ท่านสามารถสอบถามกับฝ่ายขายหรือหัวหน้าทัวร์ได้)

1.  เลือกซื้อตั๋ว YUI MONORAILเพื่อนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเช้าจังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆ อาทิ DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  ร้าน 100 เยน, หรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ MONORAI(ราคาท่านละ 700 เยน)

2. เลือกซื้อทัวร์เสริม 1DAY TOUR(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ, โรงงานขนมมันเทศ,สวนสับปะรดนาโกะ)ออกเดินทางจากโรงแรม เวลาในการทัวร์ 9-10 ชั่วโมง มีไกด์ภาษาอังกฤษ เดินทางโดยรถบัส พาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ,โรงงานขนมเค้กมันเทศ,สวนสับปะรดนาโกะและเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พร้อมมีอาหารกลางวันบริการ (ราคาผู้ใหญ่ 4,800 เยน ราคาเด็กต่ำกว่า 12ปี 3,600 เยน)

****ทัวร์เสริมทั้งหมด จะต้องไปจอยทัวร์ร่วมกับกรุ๊ปอื่นๆ ไม่ใช่เป็นกลุ่มส่วนตัว***** (จะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันก่อนกรุ๊ปจะออกเดินทาง!!!)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROUTE INN NAHA หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ ปราสาทชูริ – โอกินาว่าเวิลด์ – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ดิวตี้ฟรี – ASHIBANA OUTLET MALL สนามบินนาฮา (โอกินาว่า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (3)                             

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทชูริ (SHURI CASTLE) เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่า ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เคยเป็นประเทศอิสระที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดโอกินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าชมในปราสาทประมาณ 800 เยน/คน) จากนั้นนำท่านชม โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD)ตั้งอยู่ในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนำให้ไปเยือนมากที่สุด คือ “ถ้ำเกียวคุเซ็น” สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติเมื่อ 300,000 ปีมาแล้ว และยังมี “หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว” หมู่บ้านโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานที่มากมายที่คุ้มค่าต่อการไปเยือนเช่น “พิพิธภัณฑ์สวนงูฮาบุ” ที่เปิดโอกาศให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัตว์นานาชนิด “สวนผลไม้ทรอปิคอล”ที่มีต้นไม้ถึง 450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้มากมายถึง 100 ชนิด และท้ายสุดนี้ยังมี งานแสดง “การแสดงพื้นเมือง SUPER AISA” ที่ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมริวกิวที่มีสเน่ห์ ทั้งนี้อย่าลืมเช็ครอบแสดงก่อนที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงล้ำค่านี้ 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (NAMINOUE SHRINE)  ศาลเจ้าประจำศาสนาชินโต สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ที่นี่ มีพิธีการในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร เช่น การล้างมือ บ้วนปาก ให้สะอาดก่อนเคารพขอพรเทพเจ้า เป็นต้น ในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ชาวโอกินาว่ามักจะมาเริ่มขบวนแห่จากศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้มีโชคลาภ ปัจจุบัน ใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยู่ในNAHAเมืองโอกินาว่า เป็นวัดที่อยู่ในเขตธรรมชาติที่สวยงาม เชิญนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโอกินาว่าจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP)อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เลตมอลล์ ASHIBANA OUTLET MALLเอ้าท์เลตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาว่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง รวมทั้งที่จําหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อาทิเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา

21.50 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินพีชแอร์ (PEACH AIR) เที่ยวบินที่MM 989 (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) **ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง**

00.20 น.    ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
Untitled Document

กำหนดการเดินทาง


ตุลาคม 2560

28-31 ต.ค.60 / 29 ต.ค.-1พ.ย.60
30 ต.ค.-2พ.ย.60

19,999 บาท

พฤศจิกายน 2560

31 ต.ค.- 3 พ.ย.60 / 7-10  พ.ย.60
28 พ.ย.-1 ธ.ค.60

17,999 บาท

11-14 /14-17/18-21 พ.ย.60

18,999 บาท

ธันวาคม 2560

4-7/5-8/11-14/12-15/16-19/17-20/18-21ธ.ค.60
19-22 ธ.ค.60

20,999 บาท

20-23/21-24/22-25 ธ.ค.60

21,999 บาท

มกราคม 2561

4-7/6-9/7-10/9-12/10-13/13-16/14-17ม.ค.61
15-18 ม.ค.61

18,999 บาท

16-19/17-20/20-23/21-24/22-25/23-26/27-30ม.ค.61
28-31/29 ม.ค.-1 ก.พ.61 / 30 ม.ค.-2ก.พ.61
(ช่วงชมดอกซากุระ )

22,999 บาท

กุมภาพันธ์ 2561

3-6/4-7/5-8/7-10/8-11/9-12 ก.พ.61
(ช่วงชมดอกซากุระ )

22,999 บาท

17-20/18-21/19-22/20-23/24-27/25-28 ก.พ.61
26ก.พ.-1มี.ค.61 /27 ก.พ.-2 มี.ค.61

18,999 บาท

มีนาคม 2561

28 ก.พ.-3 มี.ค.61 / 2-5/7-10/9-12มี.ค.61

19,999 บาท

3-6/4-7/6-9/11-14/13-16/17-20/18-21/20-23มี.ค.61

18,999 บาท

5-8/10-13/12-15/19-22 มี.ค.61

17,999 บาท

ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน หรือ 1,000 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 32 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!