ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน: TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน) 
พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
(MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
โรงงานพายสับปะรด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ตลาดซีเหมินติง อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ 
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  
บินตรง สุวรรณภูมิ – ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50%

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง 6 – 9 / 13 – 16 / 15 – 18 / 22 – 25 ธ.ค. 60 ราคา 21,999 บาท 27 – 30 ธ.ค. 60 ราคา 22,999 บาท 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60 ราคา 27,999 บาท 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60 ราคา 29,999 บาท 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60 ราคา 27,999 บาท เดือนมกราคม 61 3 – 6 / 5 – 8 /10 – 13 / 12 – 15 / 17 – 20 / 19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 / 31 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 ราคา 21,999 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 61 2 – 5 / 7 – 10 / 9 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61 ราคา 21,999 บาท พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 บาท
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เกาเหม่ย – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 

05.15 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวัน พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาเหม่ย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเขตต้าเจี่ย จังหวัดไถจง เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของไถจง มีอากาศที่บริสุทธิ์ และเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ตกดิน สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ดีพร้อมครอบครัวภายในสถานที่แห่งนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำนี้สภาพเป็นดินปนทราย มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ในแต่ละฤดูจะสามารถมาชมนกอพยพได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับการดูนก นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยมในหมู่นักปั่นจักรยาน และเป็นสถานที่สำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะหนุ่มสาว ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินถือเป็นช่วงเวลาที่พีคสุด เพราะโรแมนติกมาก วิวงามทั้งสามเวลา ได้บรรยากาศคนละสไตล์ ไม่ว่าจะมา เช้า กลางวัน หรือ เย็น ก็ได้    

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ICASA  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมากมีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษา พระธรรม   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่านไปยัง   จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์  แวะ ชิมชาอูหลง ที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย ละลายไขมันและเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง   จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงามพายสับปะรด พร้อมทำ DIY ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง จนถึงขั้นตอนการทำขนมรสเลิศ อิสระให้ทุกท่านได้ลองทำ ขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง ให้ท่านได้ท่านเลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สัปปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา  (5)

รับประทานอาหารมื้อพิเศษ “เมนูขึ้นชื่อของไต้หวัน “เสี่ยวหลงเปา” ที่โชว์ฝีมือเชฟด้วยการใช้แผ่นแป้งเนื้อเนียนนุ่มอร่อย กับไส้ที่ปรุงอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานต้องจิ้มให้น้ำซุปไหลออกมา แล้วทานไปทั้งคำ”  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JINSHAN SAKURA BAY SPRING RESORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

*** พิเศษให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ในอ่างส่วนตัวภายในห้องพัก***


วันที่สาม ไทเป – ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติง
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฉือเฟิ่น  เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลางหมู่บ้านมีทางรถไฟพาดผ่าน มีอาหารท้องถิ่นรถชาติดี มีน้ำตก Shifen ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมาก ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นอกจากจะได้เที่ยวน้ำตกแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทาง โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันส่งท้ายเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงแต่หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันและสงครามโลกครั้งที่สองได้จากไปที่แห่งนี้ก็เหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำในอดีตที่เคยเฟื่องฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเมื่อปี 1989 จิ่วเฟิ่นได้กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีการใช้หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์“เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ“อู๋เหยียนเตอะซันชิว”ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของที่ระลึกน่ารักๆตลอดทางเดิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม  อุทยานเหย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไต้หวันที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปีไฮท์ไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โด่งดังไปทั่วโลก  แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางค์รวมถึงพวกยา / น้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER  เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL  INTRENDY  หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินเถาหยวน” 

13.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 633  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Tag : ทัวร์ไต้หวัน
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!