ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น: DREAM JAPAN (5วัน 3คืน) 
พักชิบะ 1 คืน นากาโน่ 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
เล่นสกีที่ SHIRAKABA SKI  หมู่บ้านน้ำใส
โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  
วัดอาซากุสะ พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆ ที่ย่าน ชินจูกุ
อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั่ง) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

โดยสายการบิน NOKSCOOT


กำหนดการเดินทาง 3– 7 ธ.ค.60 26,888 บาท 5– 9 ธ.ค.60 27,888 บาท 10– 14 , 12– 16 , 17– 21 , 19– 23 ธ.ค.60 28,888 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 บาท
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
 

23.55 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนาริตะ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI
 

04.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่  XW918 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น

นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (USHIKU DAIBUTSU) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจาก กินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบระดับความยิ่งใหญ่นี้ พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ มิซซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า แบรนแนม ต่างๆ อาทิเช่น COACH, MIXHAEL KORS, BALLY,TOMMY HILFIGER 

ค่ำ อิสระอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่า


วันที่สาม โตเกียว เบย์ อควาไลน์ สวนยามาชิตะ โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” (TOKYO BAY AQUALINE) ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักรถแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีก

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนยามาชิตะ (YAMASHITA PARK) เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ริมทะเลทอดยาวประมาณ 750 เมตร สร้างขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในคันโตปี 1923 ภายในสวนแห่งนี้มีทางเดินกว้างขวางให้ผู้คนได้เดินเล่นเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของอ่าว และเรือที่แล่นผ่าน ทางตอนใต้จะมีทางนำไปสู่ RINKOSEN PROMENADE, OSANBASHI PIER และ MINATO MIRAI บรรยากาศของสวนจะเต็มไปด้วยนำพุและอนุเสาวรีย์กระจายไปทั่ว เช่น อนุสรณ์ชาวอินเดีย อนุเสาวรีย์ฟิลิปปินส์ รูปปั้นเนตรนารี อนุเสาวรีย์เพลงเด็กภาษาญี่ปุ่น และรูปปั้นหัวขนาดใหญ่ที่ตัดทรงผมไสตล์ตะวันตก เป็นต้น

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ (YOKOHAMA CHINATOWN) เป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองชายทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ทำประมง แต่ในปี 1859 ได้มีการเปิดเป็นเมืองท่าเพื่อใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ และได้มีชาวจีนเดินทางมาติดต่อค้าขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้มีไชน่าทาวน์เกิดขึ้น ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้กลายเป็นไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองโยโกฮาท่าแห่งนี้

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ EXPERIENCE EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุดและสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซื้อของฝากราคาถูก เช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้าได้จากที่นี่   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  KAISEKI+KING CRAB BUFFET

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL  SHINANO PRINCE SHIRAKABA หรือเทียบเท่า

ห้ามพลาด เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด 


วันที่สี่ ลานสกี SHIRAKABA SKI คาวาโคเอะ วัดอาซะกุซะ ชินจูกุ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ ลานสกี SHIRAKABA SKI  ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับการเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด”  และเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ”  (** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) JAPANESE SET

จากนั้นนำทุกท่านสู่ เมืองเก่า คาวาโคเอะ เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อยหรือ KOEDO ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณที่ยังคงสภาพให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้อดีตหัวเมืองสำคัญในสมัยเอะโดะที่พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอะโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ข้าวเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น 

จากนั้นเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซะคันนอน” วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ” สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย   จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON

ค่ำ อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่นร้าน 

ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKOINN NARITA หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า วัดนาริตะ เอออน พลาซ่า สนามบินนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (5)     

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซึ่งท่านจะได้นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะวัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

13.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW919 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

22.05 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Tag : ทัวร์ญี่ปุ่น
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!