ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย: Discovery Russia 8 วัน 
เดินทางตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน
สแปร์โรว์ฮิลล์ รัสเซียนเซอร์คัส จัตุรัสเดง
โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อน กาล่าดินเนอร์
พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

โดยสายการบินเอมิเรตส์


กำหนดการเดินทาง มีนาคม 1-8 / 2-9 / 7-14 / 13-20 14-21 / 21-28 / 23-30 มี.ค. 28 มี.ค.-4 เม.ย. / 29 มี.ค.-5 เม.ย. ราคา 49900 บาท เมษายน 5-12 เม.ย. / 21-28 เม.ย. 25เม.ย-2 พ.ค. / 27 เม.ย.-4 พ.ค. 28 เม.ย.-5 พ.ค. / 30 เม.ย.-7 พ.ค. ราคา 49900 บาท พฤษภาคม 10-17 พ.ค. / 23-30 พ.ค. ราคา 49900 บาท Songkarn Festival 11-18 เม.ย. /12-19 เม.ย. / 13-20 เม.ย. ราคา 54,900 บาท
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน


วันที่สอง สุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ถนนอารบัท
 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 4 ชม.)

10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

14.20 นเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดำเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัทย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotelหรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โรว์ฮิลล์ รัสเซียนเซอร์คัส
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจำนวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสำหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีนํ้าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก นํ้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีนํ้าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ฮิลล์ (Sparrow Hills)หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ชมการแสดง
รัสเซียนเซอร์คัสละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตา เป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้ นาท่านเข้าสู่ที่พักHoliday Inn Hotelหรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิหาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก(Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกำลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา(Komsomolskaya)ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วมุ่งหน้าสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นที่ตั้งของกิโลเมตร ที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์(Savior Tower)ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมนํ้าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum)อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
**ล่องเรือชมความงามยามคํ่าคืนของแม่นํ้ามอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดย รถไฟตู้นอนชั้น First Class


วันที่ห้า มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี เข้าเที่ยวชมภายใน โบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าที่สร้างตั้งแต่ปี 1883 ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นโบสถ์ปกติทั่วไปที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตัวอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกที่เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ซึ่งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นั้นก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสันต่างๆ ที่ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวในศาสนาคริสต์เป็นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทันทีที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิ่งเจิดจ้าจนพาให้เคลิ้มกันจนลืมเวลานาทีไปเลย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจึงได้สร้างให้มีขนาดที่ใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็นพระราชวังที่มีเอกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้วกว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจภายในมีการจักแสดงสมบัติลํ้าค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่สุด ผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเคิลแองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace) เพื่อเข้าชมภายในพระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้าขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน และก็ทรงมีความต้องการให้พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุ่งเรืองรํ่ารวยของรัสเซียในยุคนั้น เพราะต้องการให้ยิ่งใหญ่เหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝีมือดีจึงถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวังแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมิตความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกให้กับตัวอาคารและห้องต่างๆ ทั้งหมด ที่ยิ่งใหญ่กว่าห้องไหนๆ ก็ต้องท้องพระโรงและห้องจัดเลี้ยงซึ่งจะวิลิศมาหรามาก และใช่จะอลังการกันแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได้ตื่นตากับอุทยานพรรณไม้ที่มีประติมากรรมนํ้าพุทองเหลืองสูงถึง 27 ขั้นพร้อมรูปปั้นอีก 255 ชิ้นตกแต่งรายรอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress)สิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตั้งชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มีพื้นที่ของคุกสำหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิชอเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ถูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนำพระศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริย์ภายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลก็ยังทำหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อีกมากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ ด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร์
ภายใน พระวังนิโคลัสลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์ นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่เจ็ด มหาวิหารไอแซค Outlet Village Pulkovo
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จำนวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร นํ้าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็นเป็นสีทองนั่นก็ทำด้วยทองคำแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Outlet VillagePulkovoอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนำมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&COSAMSONITEฯลฯ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน 23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176


วันที่แปด ดูไบ กรุงเทพฯ
 

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 2 ชม.)

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ


ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
หมายเหตุ
       
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด ห
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Tag : ทัวร์รัสเซีย
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!