ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์: เชค โปแลนด์ 7 วัน 
ปราก วรอตสวัฟ เอาชวิทซ์
คราเคา เชสโตโชวา วอร์ซอ

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


กำหนดการเดินทาง มกราคม 25-31 ม.ค. 61 กุมภาพันธ์ 27 ก.พ.-5 มี.ค 61 มีนาคม 27 มี.ค.-2 เม.ย 61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ
 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว


วันที่สอง ดูไบ ปราก จัตุรัสเมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์
 

04.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปราก ประเทศเช็คโดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็ค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรก เมือง ปราก(Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปีซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะโกธิกและมีอยู่เยอะมากจนทำให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ได้ชมร่องรอยของอารยธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง เที่ยวปรากต้องชม ปราสาทปราก (Prague Castle)เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในปราสาทปรากยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร ส่วน สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)อีกหนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเด่นเห็นชัดว่ามีรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock)ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel International Pragueหรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม ปราก Fashion Arena Prague Outlet วรอตสวัฟ
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**อิสระช้อปปิ้งที่ Fashion Arena Prague Outletแหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นเอ้าเล็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช็ค มากมายด้วยกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, Pandora, Lacoste และอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างหลากหลาย พร้อมด้วยส่วนลดที่มากถึง 70%

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางจากเมืองปราก มุ่งหน้าสู่ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ที่เมือง วรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งภูมิภาคตะวันตกของโปแลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า 1,000 ปี เมืองวรอตสวัฟเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยแต่ก็ยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ เอาไว้ได้อย่างดี เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โบฮีเมีย ปรัสเซีย และเยอรมนี ก่อนจะกลับมาอยู่กับประเทศโปแลนด์อีกครั้งในปี 1945

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พักNovotel Wroclaw Centrumหรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ วรอตสวัฟ ออสเฟียนซิม ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ คราคูฟ มหาวิหารวาเวล มาร์เก็ตสแควร์ วิหารเซนต์แมรี่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้าสู่เมือง ออสเฟียนซิม (Oswiecim) มีอีกชื่อในภาษาเยอรมันว่า เอาชวิทซ์ (Auschwitz) เมืองทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ มากมายด้วยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่ตั้งของ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าเยี่ยมชมภายใน ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับฉายาว่า “ค่ายมรณะ” เพราะมีผู้เสียชีวิตภายในค่ายแห่งนี้สูงถึง 1.1 ล้านคน ในช่วงตั้งแต่ปี 1940-1945 ทั้งจากการสังหาร อดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และการทดลองของนาซีในช่วงนั้น ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งรูปภาพในค่ายกักกันสมัยนั้น ข้าวของเครื่องใช้ของนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ภายใน และอื่นๆ อีกมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1079ออกเดินทางโดยรถโค้ช สู่เมือง คราคูฟ (Krakow) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโปแลนด์และเป็นเมืองเก่าแก่ การันตีด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองคราคูฟอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าวิสตูลา งดงามตามสไตล์เมืองเก่าที่มากด้วยสถาปัตยกรรมอันหรูหราและลํ้าค่า แวะถ่ายรูปและเยี่ยมชม Krakow Cloth Hall จุดเด่นย่านเมืองเก่าคราคูฟและจุดเด่นของจัตุรัสกลงเมือง มาร์เก็ตสแควร์ (Main Market Square) สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์ เป็นศูนย์รวมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองที่ ไม่พลาดแวะไปชมก็คือ วิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Basilica) โบสถ์อิฐสไตล์โกธิคแห่งนี้อยู่ติดกับมาร์เก็ตสแควร์ โดดเด่นด้วย 2 หอคอยสูงที่ด้านหน้าวิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารสุดอลังการอายุกว่า 900 ปีของย่านเมืองเก่าคราคูฟงดงามและหรูหราทั้งภายในและภายนอก และที่อยู่ติดกันแล้วยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันเลยก็คือ ปราสาทวาเวล (Wawel Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ มีการผสมผสานศิลปะจากหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นจากช่วงยุคกลาง ยุคเรเนสซองส์ และบารอก แต่ก็ลงตัวและเข้ากันได้อย่างดีและงดงามมาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Conrad Hotelหรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า คราคูฟ เชสโตโชวา วอร์ซอ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) ด้วยรถโค้ช เมืองเชสโตโชวาเป็นเมืองริมฝั่งแม่นํ้าวาร์ตา เป็นเมืองที่เจริญและรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจการค้า เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม เที่ยวชมเมืองเชสโตโชวา อารามยาสน่าโกร่า (Jasna Gora Monastery) วิหารที่เป็นที่นับถือของชาวคริสต์ในโปแลนด์เป็นอย่างมาก ภายในเป็นที่ตั้งของ Black Madonna งานแกะสลักไม้ในศตวรรษที่ 14 เป็นรูปพระแม่มารีและตกแต่งด้วยอัญมนีอย่างงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางจากเมืองเชสโตโชวา มุ่งหน้าสู่ วอร์ซอ (Warsaw)เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ เคยได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เพราะเป็นเมืองที่สวยมากจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่หลังจากความเสียหายในช่วงสงครามและบูรณะเมืองใหม่แล้ว วอร์ซอก็ได้สมญานามใหม่ว่า เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix City)นอกจากนี้ยัง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมายที่อัดแน่นอยู่ในทุกๆ มุมเมือง มากด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นและอาคารที่งดงามที่รอให้เราไปสัมผัสกัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณGolden Tulip Warsaw Centreหรือระดับเดียวกัน


วันที่หก วอร์ซอ ดูไบ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง วอร์ซอ เป็นเมืองที่เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานหลากหลายสไตล์ ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมือง“ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ” (WarsawOld Town) เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและซึมซับความเป็นโปแลนด์อย่างเต็มที่ในย่านที่มีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งโปแลนด์แห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับ “แม่นํ้าวิสทูลา” (Vistula River) เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กสำคัญของวอร์ซอ เที่ยวชมบรรยากาศชิลล์ๆ ของ “ตลาดเมืองเก่า” (Old Town Market Place)ที่ซึ่งนอกจากจะเป็นย่านการค้าให้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแล้วยังเป็นศูนย์กลางของย่านเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เราจะเห็นตัวอาคารโดยรอบที่ออกแบบในสไตล์บารอกและตกแต่งด้วยสีสันงดงาม ในบริเวณนี้เราจะยังได้เห็น “รูปปั้นนางเงือกแห่งวอร์ซอ” (The Warsaw Mermaid) รูปปั้นนางเงือกที่ทำจากบรอนซ์ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของวอร์ซอตั้งแต่ปี 1855 จากนั้นเราก็ไปชมปราสาทหลังใหญ่ “ปราสาทหลวง” (Royal Castle) สถานที่ๆ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชวงศ์ของโปแลนด์ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ “จัตุรัสแคสเซิล” (Castle Square)เห็นได้ง่ายด้วยความใหญ่โตของปราสาทที่สร้างจากอิฐ มีความยาวด้านหน้าถึง 90 เมตร โดดเด่นด้วยหอคอยสูงปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้เข้าชมภายในได้ด้วย อีกหนึ่งโบสถ์ที่ต้องไม่พลาดชมเมื่อมาเยือนย่านเมืองเก่าก็คือ “โบสถ์เซนต์ไฮยาซินธ์” (St. Hyacinth’s Church) โบสถ์สวยสีขาวสะอาดสไตล์บารอกที่สร้างตั้งแต่ปี 1603 แม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็อลังการและสวยงาม ด้านในโบสถ์ก็ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายแต่หรูหราที่ยิ่งโดดเด่นด้วยสีขาวตั้งแต่เสา ผนัง ไปจนถึงเพดาน แฝงความโมเดิร์นเข้าไป เป็นโบสถ์ที่สวยและไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนเมื่อมาถึงวอร์ซอ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับประเทศไทย

13.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK180 (บริการและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

22.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง


วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพ
 

03.05 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ราคาทัวร์รวม
       
ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
หมายเหตุ
       
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
Hub Group
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Tag : ทัวร์เชค
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!