ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น: OSAKA SAKURA BLOSSOM แมวเหมียว 
เดินทาง 14-18 มี.ค. / 21-25 มี.ค. / 28 มี.ค.-1 เม.ย.
พักโอซาก้า 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม ชมซากุระทั้งทริป
วัดน้ำใส ป่าไผ่อาราชิยาม่า ล่องเรือไม้ยากาตะบูเนะ
วัดเทนริวจิ เที่ยวเมืองโกเบ ชมหมู่บ้านยุโรป
เดินเล่นชิวๆ ย่านคิตาโนะ ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
ชมซากุระบานสะพรั่งที่ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ วัดโทไดจิ
ประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า
เที่ยวตลาดปลาคุโรชิโอะ แหล่งรวมอาหารทะเล
เลือกซื้อและเลือกทาน ซูชิ ซาชิมิ สดๆ จากทะเล
บินตรง กรุงเทพฯ-โอซาก้า เดินทางโดยสายการบินประจำชาติ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE ช้อปปิ้งเต็มที่กับน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม

โดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%


กำหนดการเดินทาง 14-18 มี.ค.61 47,999 .- 21-25 / 28 มี.ค.-1 เม.ย.61 49,999 .-
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย(TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

23.15น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 622 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


วันที่สอง สนามบินคันไซ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – นาราพาร์ค – โกเบ - ย่านคิตาโนะ – ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  และบริเวณใกล้ๆวัด จะมี สวนสาธารณะนาราพาร์ค อันแสนร่มรื่น และเต็มไปด้วยกวางตัวน้อยๆ มากมาย ให้ท่านได้ลองให้อาหารและถ่ายรูปกับกวาง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองนาราเลยก็ว่าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET (1)   

บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ ย่านคิตาโนะ ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ เป็นย่านเก่าของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขาย ทำธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู่ ทำให้ในปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่หลายหลัง จึงทำให้ย่านนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองโกเบ ย่านคิจะโน่เรียกโดยรวมว่า อิจินคัน (IJINKAN) มีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชัน มีสถานที่เด่นๆ ในย่านนี้ เช่น เรือนไก่กังหันลมหรือ WEATHER COCK HOUSE ซึ่งจะมีกังหันลมรูปไก่อยู่บนหลังคาสไตล์เยอรมัน, อาคารสีเขียวอ่อนหรือ MOEGI HOUSE ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนรับรองของกงสุลใหญ่อเมริกาในปี ค.ศ. 1903 และที่ด้านบนสุดของเนินจะพบ ศาลเจ้าเทนมานกุประจำเมืองโกเบ ที่มีบรรยากาศร่มรื่นแฝงตัวอยู่กับภูเขาและต้นไม้ใหญ่ จากนั้นออกเดินทางสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ท่านจะได้ชมอนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าว อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล ข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียว และโปรมีน่า โกเบช้อปปิ้งมอลล์และแหล่ง ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เมนู SHABU SHABU BUFFET (2)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่สาม เกียวโต – ใส่ชุดยูกาตะชมวัดน้ำใส – ล่องเรือยากาตะบูเนะ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดเทนริวจิ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

เดินทางสู่ วัดน้ำใส (วัดคิโยมิสึ) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย ,สายสอง สวยหล่อ, สายสาม แข็งแรง **หากท่านต้องการใส่ชุดยูกาตะลวดลายสวยงามสีสันสดใส ถ่ายรูปคู่กับ BACKGROUND ด้านหลัง ที่เป็นสถานที่เที่ยวชื่อดัง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกสุดประทับใจ สามารถแจ้งกับทางทัวร์ได้ล่วงหน้า มีค่าบริการท่านละ 1,200 บาท / ท่าน** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET  (4)   

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ที่เมืองเกียวโต พิเศษ !! นำท่าน ล่องเรือยากาตะบูเนะ เป็นเรือสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ให้ท่านได้ชมธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยเรือจะล่องไปถึงอาราชิยาม่า ระหว่างเส้นทางท่านจะพบกับสายน้ำที่ไหลอย่างสงบ บางช่วงมีกระแสน้ำไหล นักพายเรือจะใช้ความสามารถและความชำนาญในการพายเรือผ่านกระแสน้ำนั้น ชมทัศนียภาพธรรมชาติของหุบเขาตามทางเลียบแม่น้ำ เมื่อมองขึ้นไปจะได้เห็นวิวทางรถไฟสายโรแมนติคอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า ชมแนวไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ซึ่งถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลอย่างดี เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็กๆ ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั่งทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซ ชมวัดเทนริวจิ เป็นวัดนิกายเซน สาขารินไซ วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1339 เพื่ออุทิศแด่จักรพรรดิโกะไดโกะภายในวัดมีสวนชื่อซึ่งยังคงสภาพเดิมเหมือนที่เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดได้สร้างไว้ วัดนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ ค.ศ.1994

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เมนู YAKINIKU BUFFET (5)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตแล้วสวยงาม นอกจากนี้บริเวณปราสาทโอซาก้ายังเป็นจุดชมดอกซากุระบานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย (หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศในแต่ละปี) ในทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ ต่างหลั่งไหลเข้ามาชมดอกซากุระที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ (ให้ท่านชมบริเวณภายนอกตัวปราสาท ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

บ่าย อิสระท่าน ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง อิสระให้ท่านจับจ่ายใช้สอยกันได้อย่างเต็มที่

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่ห้า นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟสายแมวเหมียวสู่ เมืองวาคายาม่า ท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักของขบวนรถไฟที่ตกแต่งด้วยลวดลายของแมวเหมียว ทั้งที่นั่ง โคมไฟ หรือประตู ต่างก็เป็นรูปแมวทั้งหมด รับรองว่าถูกใจสาวกทาสแมวอย่างแน่นอน เมื่อท่านนั่งรถไฟไปถึงสถานีปลายทาง ท่านจะได้พบกับเจ้าแมวเหมียวที่เป็นนายสถานีตัวใหม่ ชื่อ “นิทามะ” ที่มาทำหน้าที่แทนนางสถานีตัวเก่า “เจ้าเหมียวทามะ” แมวชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโระชิโอะ เป็นตลาดปลาชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ในเมืองวากายาม่า มารีน่าซิตี้ ตื่นตากับการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว์ (สามครั้งต่อวัน)ให้ท่านสามารถเลือกลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ ได้หลากหลายประเภทที่ตลาดนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ  

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.-
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย TG
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอดทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 30 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ
– กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202
– ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว
Tag : ทัวร์ญี่ปุ่น
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!