ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง: HASHTAG HONGKONG 
เดินทาง  2-4,3-5,4-6,29-31พ.ค.,30พ.ค.-1มิ.ย.61
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่
บัวหิมะ หยก ช้อปปิ้ง LOWU 
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ วัดแชกงหมิว
HONGKONG JEWELRY
VICTORIA PEAK อ่าวรีพัลส์เบย์
เมนูพิเศษ ห่านย่าง เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE


กำหนดการเดินทาง 2 - 4 พ.ค. 61 ราคา 8,888.- 3 - 5 พ.ค. 61 , 29 - 31 พ.ค. 61 , 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ราคา 9,888.- 4 - 6 พ.ค. 61 ราคา 10,888.-
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
 

11.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T
เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES AIRLINE (EK)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

14.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK384  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SZX FX HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง SHENZHEN MUSEUM – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 

เช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  ( เช้า - กลางวัน - เย็น )
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของเซินเจิ้นเติบโตและทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 ชมร้านค้า OTOP ของเมืองเซิ่นเจิ้น เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซินเจิ้นน่ารักๆ สไตล์จีนหลากหลายนานาชนิด เชิญเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า OTOP ของเมืองเซินเจิ้นมีทั้ง สินค้าแกะสลัก หยก ผ้าไหม และอื่นๆ มากมาย พร้อมเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีของเมืองจีนที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ หลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ ARMANI, PRADA, GUCCI, BURBERRY, CARTIER, CHANEL, COACH, DIOR FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ...จากนั้นนำท่านชมโชว์ MANGROVE  GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เครื่องเปล่งแสง  ม่านน้ำ  ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด  เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SZX FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK- อ่าวรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
 

เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้และถวายกังหันลม เพื่อขอพรด้านโชคลาภ ความร่ำรวย และเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกไป วัดแห่งนี้มี “กังหันนำโชคที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ตีกลองให้ดังสนั่นเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พิเศษ เมนูห่านย่าง
จากนั้นนำท่านชมวิว ณ จุดชมวิว เมืองฮ่องกง ณ VICTORIA PEAK วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ TAI TO YAN ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเลถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือ เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่อ่าว REPULSE  BAY หนึ่งในวัดดังที่ผู้คนมาไหว้สักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก เป็นที่กล่าวขานกันว่า จะสมหวังในทุกเรื่อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและความร่ำรวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตร ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบท้องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OCEANTERMINALและ HARBOUR CITY กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น AMANI, PRADA , GUCCI BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE, ของเด็กเล่นที่ห้าง TOY R’US แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS GALLERIA  เช่น  BURBERRY , CARTIER , CHANEL , COACH , DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON , CHOLE ฯลฯ

21.50 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) ราคา 3,000.-
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก.
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ในกรณียกเลิกวีซ่าจีน(กรุ๊ป) ท่านต้องชำระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน
ท่านละ 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับกฎของสถานทูต)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดทริป
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 30 กก.)
6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
Tag : ทัวร์ฮ่องกง: HASHTAG HONGKONG
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!