ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง: HONGKONG TOGETHER (3 วัน 2คืน) 
เดินทาง 4-6,29-31พ.ค.,30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
JW HONGKONG JEWELRY นั่ง PEAK TRAM
วิคตอเรียพีค อ่าวรีพัลส์เบย์
อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ
เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง / ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) พักโรงแรม 4 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮ่องกง 2 คืน

โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE


กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม 2561 4-6,29- 31พ.ค.61 30 พ.ค. - 1 มิ.ย.61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
 

11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T
สายการบิน เอมิเรตส์ EMIRATES AIRLINE (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)  

18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทาง “เลดี้ส์ มาร์เก็ต” (LADY MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ ฮ่องกง เลดี้ส์ มาร์เก็ตเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรอง ราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสำอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกัน จนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้ ตั้งอยู่บนถนนต้นชอย ในมงก๊ก

เปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.  (อิสระอาหารเย็น)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Regal Riverside Hotel   หรือเทียบเท่า


วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – JW HONGKONG JEWELRY –นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุง ในปี 1993 ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยทุกวันที่ 2 ของเดือน ชาวจีนฮ่องกง จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้และถวายกังหันลม เพื่อขอพรด้านโชคลาภ ความร่ำรวย และเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บออกไป วัดแห่งนี้มี “กังหันนำโชค” ที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัด ให้ตีกลองให้ดังสนั่นเพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน” นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปีและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง นำท่านชมโรงงาน JW HONGKONG JEWELRY ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ นำท่านชม ร้านหยก เพื่อชมวัตถุมงคล หรือ ผีซิว อันเป็น 1 ในเครื่องรางของขลังที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือและความสําคัญในเรื่องการค้าขายและโชคลาภ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (2)
จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถราง (One Way) เดินทางสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจาก ระดับน้ำทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อว่า Tai To yanอยู่ในเขตนิวเทอร์ริ ทอรี่มีความสูง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้คุณจะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะ ฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรียตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ จนได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ เกาะฮ่องกงเลยทีเดียว  จากนั้นนำท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม หรือ เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่อ่าว                  REPULSE BAY หนึ่งในวัดดังที่ผู้คนมาไหว้สักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก เป็นที่กล่าวขานกันว่า จะ สมหวังในทุกเรื่อง ภายในมีเทพ “ไช่ซิงเอี๊ยะ” เทพแห่งโชคลาภและความร่ำรวย หลายท่านที่คิดอยากมีบุตร ก็สมหวังมาหลายรายจากการมาขอพรอธิฐาน ลูบท้องพระที่มีเด็กหญิงชายรายล้อม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)  เมนูพิเศษ ห่านย่าง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Regal Riverside Hotel   หรือเทียบเท่า


วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
 

อิสระอาหารเช้า (ไม่มีไกด์และรถรับส่ง)

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น ถนนนาธาน ที่ทอดยาวไปตลอดสายในฝั่งเกาลูน มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่หลายแห่งให้คุณได้เลือกช้อปกันตามความชอบ เริ่มตั้งแต่ ย่านจิมซาโจ่ย ย่านที่มีศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง HARBOUR CITY โดยรวม เอา 4 โซนใหญ่ไว้ด้วยกันตั้งแต่ OCEAN TERMINAL, THE MARCO POLO, OCEAN CENTRE และ GATEWAY ARCADE เรียกได้ว่าสินค้าเกือบทุกชนิดสามารถหาซื้อได้ที่นี้แทบจะครบทุกแบรนด์เช่น CLUB MONACO รวมทั้งแบรนด์ท้องถิ่นจากดีไซเนอร์ชาวฮ่องกงออกแบบโดยเน้นเนื้อผ้ายืดแบบบางเบา ใส่รายละเอียดของTEXTURE ได้อย่างเก๋ไก๋ เช่น แบรนด์ B+AB, JESSICA, COLOR 18  สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวเดนิม ไอเท็มโดนใจไม่เหมือนใครอย่าลืมมองหา ร้าน LCX เสื้อผ้าสไตล์เดนิม โดยเอาผ้ายีนส์มาผสมช่วยอำพรางให้รูปร่างให้ดูผอมเพรียว แยกโซนไว้เป็นกลุ่มๆเช่น TREND X เสื้อแฟชั่นแบรนด์ CALVIN KLEIN และแบรนด์โดนๆของ REPLAY ร้าน H&M อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ชอบซื้อรองเท้าเป็นชีวิตจิตใจ อย่าลืมแวะไปที่ VENILLA SUITE  ร้านของหนุ่มๆที่คลั่งไคล้แบรนด์ DIOR HOMME ต้องเข้าไปดูที่ ONE PEKING ให้ช้อปกันแบบจุใจ  HAIPHONG ROAD ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมของสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ให้คุณได้ต่อรอง สินค้าเหล่านี้ชาวฮ่องกงนำมาฝากขาย โดยจะซ้อมแซมให้เหมือนใหม่แล้วนำมาขาย มี LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA ไปจนถึง นาฬิกา ROLEX หลากหลายรุ่นให้คุณได้เลือกสำ  แนะนำ MIRAMA SHOPING CENTER ศูนย์การค้าที่จับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น มากมายกว่าหลายร้อยร้าน ร้านกระเป๋าอย่าง PORTER INTERNATIONAL แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น  สำหรับสาวมั่นลองดูแบรนด์ของ SLY และ MOUSSY ออกแบบได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตึก K11 ศูนย์การค้าน้องใหม่ล่าสุด แต่งร้านด้วยงานศิลปะ มีแบรนด์ดังอย่าง D-MOP SELECT STORE, CALVIN KLEIN JEANS และ LAURA ASHLEY อย่าลืมแวะ ISQUARE ศูนย์การค้าที่มีสินค้าหลากหลายอยู่  เช่น CLARK, CROCS, MANGO  หากยังไม่จุใจ THE PENINSULA ARCADE เป็นอีกที่ที่รวมสินค้า แบรนด์CHANEL, HERMES, TIFFANY & Co หรือหากชอบช้อปปิ้ง ที่มีสินค้าจิปาถะ เครื่องประดับ ย่าน JORDAN เดินตั้งแต่ ตลาดดอกไม้ ตลาดปลาทอง/ ย่านYAU MA TEI ที่มี TEMPLE STREET MARKET จนถึง MONG KOK ย่านLADIES MARKET อารมณ์คล้ายสำเพ็ง หรือจะเลือกเดิน ห้างใหญ่อย่าง LUNGHAM PLACE ก่อนกลับแวะร้านเครื่องสำอางที่รวมแบรนด์ต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น SASA, BONJOUR, COLOUR MIX ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่

1. เมนสตรีทยูเอสเอ (MAINSTREET,U.S.A) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้น1ศตวรรษที่19ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกาเราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์,มินนี่,โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบานระหว่างทางนั้นก็จะมีร้าน          ช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษๆจากดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการเป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอลและทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลิน

2.ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROWLAND)สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัยนำเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศโดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติกสเปซพอร์ต”หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมานอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ยังมีโลกอวกาศแห่ง“สเปซเมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียวการขับจานบินส่วนตัวใน“ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน“บัซไลท์เยียร์แอสโตรบลาสเตอร์”

3. แฟนตาซีแลนด์(FANTASYLAND)ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยายดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จำลองมาจากในการ์ตูนของดิสนีย์สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ช้างน้อยดัมโบ้”งานเลี้ยงน้ำชาของคนทำหมวก (Mad Hatter Teกับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาดกับการสนุกสนานกับภาพยนตร์3a Cups)ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ “การผจญภัยของวินนี่เดอะพูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี“แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิมิกกี้เมาส์,มินนี่เมาส์,วินนี่เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมาย

4. แอดเวนเจอร์แลนด์(ADVANTURELAND )ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน“จังเกิล ริเวอร์ครูซ”(Jungle River Cruise)ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tazan’s Tree Houseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน

ได้เวลาเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.50 น. เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385

23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน เอมิเรตส์
ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 26 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
Tag : ทัวร์ฮ่องกง: HONGKONG TOGETHER (3 วัน 2คืน)
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!