ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: HASHTAG WESTERN EUROPE 
เดินทาง 16-22 พ.ค./19-25 มิ.ย.
มิลาน: มหาวิหารแห่งมิลาน 
ลูเซิร์น: อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปิลบรุค
ทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส
สตราสบรูก์: ลา เปอติ๊ดฟรองซ์
ปารีส: วิหารโดมอินวาลิด หอคอยไอเฟิล
จัตุรัสคองคอร์ต ถนนชองมป์เอลิเซ่ ประตูชัย
ล่องเรือบาโตว์มุช พระราชวังแวร์ซายน์
ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท

โดยสารการบินไทย


กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม 16-22 พ.ค. 61 ราคา 48,991.- เดือนมิถุนายน 19-25 มิ.ย. 61 ราคา 48,991.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ D ประตู2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทางและสัมภาระ


วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิลาน(อิตาลี)-ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
 

00.35น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 940

07.35น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซ่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วตรวจรับสัมภาระ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลานเมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลีเมืองผู้นำด้านแฟชั่นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศด้วย ชมบริเวณรอบนอกของมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโมอันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า500ปี ชมเอ็มมานูเอลที่สองที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆในอิตาลีให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของอิตาลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถพักผ่อนชมทัศนียภาพที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอล์ป ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม


วันที่สาม ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-สตราสบรูก์(ฝรั่งเศส)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองอย่างอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปิลบรุค-และทะเลสาบลูเซิร์นและมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าแองเกิลเบิร์ก เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย สู่ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เล่นหิมะ เดินชมถ้ำน้ำแข็ง เดินผ่านสะพานแขวนที่เชื่อมสองฝั่งภูเขา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ.ภัตตาคารบนยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามา

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางต่อสู่เมืองสตราสบรูก์ในแคว้นอัลซาค ของฝรั่งเศสและยังเป็นที่ตั้งรัฐสภาแห่งที่ 2 ของสหภาพยุโรป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE GARE CENTER หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ สตราสบรูก์-กรุงปารีส
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินเล่นชมหรือฝรั่งเศสน้อยเขตเมืองเก่าของสตราสบรูก์ ที่ได้รับการบันทึกให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก จากยูเนสโก้ ก่อนนำท่านเดินทางสู่กรุงปารีสนครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ.ภัตตาคารระหว่างเส้นทาง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อจนถึงมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย นำท่านนั่งรถชมเมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆอาทิ วิหารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟล-จัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย จากนั้นนำท่านลงเรือบาโตว์มุชเพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารไทย
ก่อนนำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า ปารีส-แวร์ซายน์-ปารีส
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์ เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินเล่นถ่ายรูปกับบริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร์ซายน์และพระราชอุทยานด้านหลังวังหรือท่านอาจจะซื้อบัตรเข้าชมภายในของพระราชวังแวร์ซายน์ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าทัวร์ของท่าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีสนำท่านเดินเล่นบริเวณพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ อดีตพระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดัง และห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งมากขึ้น
นำท่านกลับเข้าที่พักโรงแรม MERCURE VERIZYหรือเทียบเท่า


วันที่หก ปารีส-กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ ปารีส  เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 931 บินตรงสู่กรุงเทพฯ(มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)


วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 

05.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยว ท่านละ 8,500.-
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้บริการ
       
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: HASHTAG WESTERN EUROPE
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!