ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: SCANDINAVIA  
เดินทาง 10 - 17 ส.ค. 61
เดนมาร์ค น้ำพุเกฟิอ้อน   จตุรัส อามาเลียนบอร์ก    
อาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่า นอร์เวย์
นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม  ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
Sogne Fjord เมืองออสโล ชมเมือง สวีเดน
เมืองสต็อคโฮลม์ ศาลาว่าการเมืองสตอคโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า ถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท ย่านเซอเกิล สแควร์
พิเศษ !! นอนบนเรือสำราญ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ 1คืน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ
บินตรง กรุงเทพ-เดนมาร์ค / สวีเดน-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักโรงแรม 3-4 ดาว นอนบนเรือ 1 คืน (พักนอร์เวย์ 2 คืน / สวีเดน 2 คืน )

โดยสารการบินไทย


กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2561
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

22.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน


วันที่สอง กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – เรือDFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 

01.20น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์ก  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่งเดนมาร์คเจ้าของฉายาสวรรค์ แห่งเมืองท่าหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และ ศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโดยรถโค้ช จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ สมควรแก่เวลานำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน และนำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้า จตุรัส อามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญ ๆ อาทิอาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่าง ๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย จากนั้นนำท่านอิสระเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบนถนน สตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมืองเนื่องจากโคเปนเฮเก้น นับว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งที่ราคาดีที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียนสมควรแก่เวลนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้น เรือ DFDS  สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ ห้องแบบINSIDECABIN นำท่านเข้าห้องพักบนเรือที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ ( หมายเหตุ : หากท่านต้องการห้องพักแบบ SEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)   นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยงาม เมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย + เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม (ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์) หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ ก่อน


วันที่สาม เมืองออสโล ( ประเทศนอรเวย์ ) – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน – เมืองไมดาล
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ก่อนเรือเทียบท่าที่ออสโลชมวิวสวยๆของออสโลฟยอร์ด เรือ DFDS เดินทางถึงกรุงออสโล ( OSLO ) นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลัม เมืองเล็ก ๆ น่ารักที่มีบรรยากาศสวยงาม รายล้อมด้วยแนวภูเขาและชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองพลัม สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ ที่ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjossfossที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางถึง สถานีไมดาล สถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 867 เมตรชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  FRETHEIM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ เมืองฟลัม – ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด – กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)– ช้อปปิ้งถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ตื่นเช้ามากับบรรยากาศสบาย ๆให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนกับธรรมชาติที่สวยงามอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านล่องเรือชมความสวยงามใน ซองน์ ฟยอร์ด Sogne Fjord ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตรท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงามที่สร้างสรรค์ไว้ได้อย่างมหัศจรรย์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวย์ ชมความสวยงามของเส้นทางถนนที่สวยงามตลอดการเดินทางสมควรแก่เวลานำท่านเดินช้อปปิ้งบนถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท ที่มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HELSFYR HOTEL OSLO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า กรุงออสโล – สนามกระโดดสกีจัมป์ - เมืองคาร์ลสตัดด์(ประเทศสวีเดน)
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล ชมประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นำท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการเดินทางผ่านชมสนามกระโดดสกีจัมป์ HOLMEKOLLENที่มีชื่อของนอรเวย์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัดด์ เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวีเดน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) นำท่านเดินเล่นชมเมืองกับบรรยากาศที่สบาย ๆริมทะเลสาบวาเนน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักSCANDIC KARLSTAD CITY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่หก เมืองคาร์ลสตัดด์ – กรุงสต็อคโฮลม์ – ศาลาว่าการเมืองสต – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – ช้อปปิ้งย่านเซอเกิลสแควร์
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮลม์  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านชม กรุงสต็อคโฮลม์ โดยเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ  นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของอาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ที่สร้างอยู่ริมฝั่งทะเลที่มีความโดดเด่นและสวยงาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ๆจัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบิลในทุก ๆปีก่อนนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าเรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิล สแควร์ ที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมาย ให้ท่านเดินเล่นชมสินค้าต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HOTEL SCANDIC VICTORIA TOWER  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด กรุงสต็อคโฮลม์ – สนามบินอารันดา - กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน สต็อคโฮล์ม อารันดา เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การขอคืนภาษีและตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง เพื่อออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.30น. บินลัดฟ้าออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน  TG 961


วันที่แปด กรุงเทพฯ
 

05.50น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยว ท่านละ 15,900.-
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การจองและชำระเงิน
ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: SCANDINAVIA
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!