ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: HASHTAG GERMANY 
เดินทาง 8-16 ธ.ค.61 (คณะเดียวเท่านั้น!!!)
แฟรงเฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก โคโลญจน์ 
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ วุรซ์เบิร์ก โรเธนเบิร์ก
นูเรมเบิร์กปราสาทนอยชวานสไตน์
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท
ชมเมืองมิวนิค
บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิร์ต/ มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักแฟรงเฟิร์ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์เท่น 1 คืน / มิวนิค2 คืน)

บินตรงโดยสายการบินไทย


กำหนดการเดินทาง วันที่8 – 16 ธันวาคม 2561 (คณะเดียวเท่านั้น!!!)
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

20.40 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

23.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920


วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์เฟิร์ต
 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์หนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมันนำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืนเดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATEที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่มีชื่อเสียงด้านน้ำแร่และสปา นำท่านชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป และปัจจุบันตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ถึง 2 หลัง ศาลาไทยได้ถูกจัดสร้างโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างโดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบัน ทั้ง 3 ด้านของศาลาไทย การจัดสร้างนี้นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมืองแห่งนี้ และแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมันที่มีมาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตหนึ่งในมหานครที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้าที่สำคัญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า


วันที่สาม แฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจ์น -แฟรงค์เฟิร์ต
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เขตไรน์แลนด์ หรือดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน จนถึงที่ท่าเรือเซนต์กอร์นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสาย สำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่ องุ่นและปราสาทของโบราณอายุกว่า 600ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สอง ฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเพื่อป้องกันอันตรายให้กับชาวเรือที่ต้องเดินทางผ่านไปมาในช่วงที่แม่น้ำมีความคดเคี้ยวและมีสันดอน สันทรายมากมายจนเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ จนถึง ท่าเรือในเมืองบ๊อปปาร์ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711อันลือชื่อ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้เวลาท่านว่างเดินเล่นช้อปปิ้ง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์น เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMERหรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEILที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ แฟรงค์เฟิร์ต-วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองวูรซ์เบิร์กเมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรเธนบิร์ก เมืองโบราณในยุคอัศวินแห่งป้อมปราการ ที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 13 และเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบตัวเมืองอยู่นำท่านเดินชมสู่ จัตุรัสกลางเมืองที่ตั้งของศาลากลางเมืองที่สวยงามมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกในช่วงคริสมาตร์ที่โรเธนเบิร์กเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคริสต์มาสต์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์กอีกหนึ่งเมืองสวยในแคว้นบาวาเรีย นำท่านขึ้นชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอร์เบิร์กบนเนินเขา ก่อนลงมาเดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงามอิสระชมเมือง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเข้าสู่ที่พักCENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านได้ชื่นชม ทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อนำท่านขึ้นชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2  ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ย์ทุกแห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียสเน่ห์ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นำท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป-ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกในเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร เมนูพิเศษ**ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นตำรับ
นำท่านเข้าสู่ที่พักBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทียบเท่า

 


วันที่หก เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นำท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอิปเซ่  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิงโกลสแตทเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเดินเล่นช้อปปิ้งใน อิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวิลเลจ ท่านสามารถหาข้อมูลในการช้อปปิ้งได้ที่ https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯจะจัดวีไอพีคูปองที่ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 5-10 %(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้าน)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย หนึ่งในอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า

วันที่หก เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นำท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอิปเซ่  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิงโกลสแตทเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเดินเล่นช้อปปิ้งใน อิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวิลเลจ ท่านสามารถหาข้อมูลในการช้อปปิ้งได้ที่ https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯจะจัดวีไอพีคูปองที่ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 5-10 %(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้าน)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย หนึ่งในอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มิวนิค-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม เมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ที่ยิ่งใหญ่แวะถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิม เฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งบาวาเรียสถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่2 กษัตริย์แห่งบาวาเรีย ผู้สร้าง 3 ปราสาทดัง นอยชวานสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิมเซ ที่กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนบาวาเรียจากนั้นนำท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของพระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดังของยุโรป

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช่วงบ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ถนนแมกซิมิเลียนจนถึงย่านจัตุรัสมาเรียน ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองมิวนิค ที่สงวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานและยังเป็นย่านถนนคนเดิน ย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ หรือท่านอาจเดินเล่นถ่ายรูปกับอาคารสวยงามมากมายรวมทั้งวิหารแม่พระ ที่มีสองยอดโดมรูปทรงหัวหอมอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของมิวนิค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า


วันที่แปด สนามบินมิวนิค
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆของอัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดี้ยมสนามฟุตบอลแห่ง 2 ทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังของมิวนิค บาเยิร์นมิวนิค และ 1860มิวนิค

13.35น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
 

06.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,900 บาท
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การจองและชำระเงิน
ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: HASHTAG GERMANY
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!