ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: EASTERN EUROPE SPECIAL 
เดินทาง 10-17 ส.ค./ 7-14 ก.ย. / 14-21 ธ.ค.
ปราก: ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  
เชค: ปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี่
เมืองซาลส์บวร์ก
ออสเตรีย: เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์
อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
สโรวัค: เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี: กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง
มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
อาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! เป็ดโบฮีเมียน
บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน)

โดยสารการบินไทย


กำหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม 61 10-17 ส.ค. 61 45,991 .– เดือนกันยายน 61 7-14 ก.ย. 61 46,991 .– เดือนธันวาคม 14-21 ธ.ค. 61 49,991.-
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าาหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมืองลินซ์
 

01.20 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า และ ผ่านตรวจศุลกากร เป็นเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปีเดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านผ่านชม มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์(Linz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบโดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมันโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร์โร๊คและร็อคโคโคนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN RADISSON LINZ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สาม เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านผ่านชมจัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์(Haupt Platz) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1513 นำท่านถ่ายรูปคู่มหาวิหารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูฮิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้าตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน้ำสุดชิวตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! เป็ดโบฮีเมียน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี่(KARLOVY VARY) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาดเป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าคาร์ลที่4ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโบฮีเมีย ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำเทปล้า มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่งร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทางอิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึกสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายเช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยจึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL) วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆจากนั้นนำท่านเดินลงจากตัวปราสาทสู่ สะพานชาลส์ที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุด นำท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จริง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องแก้ว  ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ท่านจะได้เห็นตัวเมืองบราติสลาวาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน ทำให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท ที่เรียกว่า “บูดา” และฝั่งเมืองใหม่ที่ขยายออกมา เรียกว่า “เปสต์” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์”  ในปัจจุบันมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน นำท่านไปยัง ฮีโร่สแควร์ (HERO SQUARE) สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ หนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮังการี เชิญท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกันต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศหลังจากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบแม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำ  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสต์รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก  จนได้เวลาอันสมควร นำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN by RADISSON BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 


วันที่หก เมืองบูดาเปสต์- ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปานดอร์ฟเอาท์เลต(PARNDORF OUTLET) เอาเล็ตขนาดใหญ่กว่า130 ร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิเช่น Armani,Bally,Burberry, Gucci,Hugo Boss,Lacoste,Prada,Samsonite และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย 

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียน นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องแก้ว สวาร็อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝรั่งเศสผู้มารับใช้ราชวงศ์ฮัปส์บวร์ก แห่งออสเตรีย นำท่านนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค นำท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจอย่างยาวนานถึง 40 ปีสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

14.35 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่TG 937 


วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,900.-
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การจองและชำระเงิน
ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: EASTERN EUROPE SPECIAL
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!