ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: HASHTAG EASTERN EUROPE 
เดินทาง 16-22พ.ค./23-29 พ.ค./30พ.ค.-5มิ.ย./
6-12/13-19 มิ.ย./24-30/27 มิ.ย. - 3ก.ค./
8-14 ส.ค./15-21 ส.ค./22-28/29 ส.ค. - 4 ก.ย./
5-11 ก.ย./12-18 /19-25 / 26 ก.ย. - 2 ต.ค./
31 ต.ค. - 6 พ.ย./7-13 พ.ย./14-20/21-27/
28 พ.ย. - 4 ธ.ค./5-11/19-25 ธ.ค./12-18 ธ.ค.
ปราก: ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
เชค: ปราสาทครุมลอฟ
ออสเตรีย: เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์
อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์
สโรวัค: เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี: กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง
มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน)

กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม 61 16 - 22 พ.ค. 61 39,991 .– 23-29 พ.ค. 61 / 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61 41,991.- เดือนมิถุนายน 6-12 / 13-19 มิ.ย. 61 41,991 .– 24-30 / 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 39,991.- เดือนสิงหาคม 8-14 ส.ค. 61 39,991.- 15-21 ส.ค. 61 42,991.- 22-28 / 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 41,991.- เดือนกันยายน 5-11 ก.ย. 61 39,991.- 12-18 / 19-25 / 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 42,991.- เดือนตุลาคม 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 61 42,991.- เดือนพฤศจิกายน 7-13 พ.ย. 61 42,991.- 14-20 / 21-27 / 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 43,991.- เดือนธันวาคม 5-11 / 19-25 ธ.ค. 61 46,991.- 12-18 ธ.ค. 61 45,991.-
วันแรก พุธที่ 16 พ.ค. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง


วันที่สอง พฤหัสที่ 17 พ.ค. 2561 กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ค)
 

01.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936

07.15 น. TG 936 เดินทางถึง สนามบินเวียนนา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชมาตรฐานยุโรปสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจ้าของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านสู่บริเวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค นำท่านถ่ายรูปกับทหารรักษาการณ์ ผ่านชมบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์วิตุสที่สวยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกว้างของอดีตพระราชวังหลวงและเก็บภาพวิวอันสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากนั้นนำท่านเดินลงจากตัวปราสาทสู่ สะพานชาลส์ที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุด นำท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จริง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องแก้ว  ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรือเทียบเท่า


วันที่สอง พฤหัสที่ 17 พ.ค. 2561 กรุงเทพฯ - เวียนนา(ออสเตรีย) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ค)
 

01.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936

07.15 น. TG 936 เดินทางถึง สนามบินเวียนนา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชมาตรฐานยุโรปสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจ้าของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านสู่บริเวณเขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค นำท่านถ่ายรูปกับทหารรักษาการณ์ ผ่านชมบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์วิตุสที่สวยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกว้างของอดีตพระราชวังหลวงและเก็บภาพวิวอันสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากนั้นนำท่านเดินลงจากตัวปราสาทสู่ สะพานชาลส์ที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุด นำท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จริง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องแก้ว  ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUEหรือเทียบเท่า


วันที่สาม ศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2561 กรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์(ออสเตรีย)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่บนคุ้งแม่น้ำวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดก      โลกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 สิ่งที่ทำให้ปราสาทโดดเด่นคือ หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพู มีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็นได้จากทั่วเมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาที่ท่านจะได้ภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลินซ์ หนึ่งในเมืองใหญ่ของออสเตรีย นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปในเขตเมืองเก่า หรือ เดินเล่นริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่มีบรรยากาศสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON LINZ หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ เสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561 ลินซ์ – ฮัลสตัดด์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - บราติสลาวา(สโลวัค)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด์ ที่สวยงามและได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลสตัดด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาเทราต์ย่าง

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย  สโลวัค และฮังการี ให้เวลาท่านเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVAหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า อาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2561 บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา(ออสเตรีย)
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ท่านจะได้เห็นตัวเมืองบราติสลาวาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน ทำให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท ที่เรียกว่า “บูดา” และฝั่งเมืองใหม่ที่ขยายออกมา เรียกว่า “เปสต์” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์”  ในปัจจุบันมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านไปยัง ฮีโร่สแควร์ (HERO SQUARE) สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ หนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮังการี เชิญท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกันต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราน จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ หลังจากนั้น นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำ  ชมความสวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสต์  รวมถึง อาคารรัฐสภา ที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก  จนได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรือเทียบเท่า


วันที่หก จันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 เวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝรั่งเศสผู
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตที่ประทับของเจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาวฝรั่งเศสผู้มารับใช้ราชวงศ์ฮัปส์บวร์ก แห่งออสเตรีย นำท่านนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค นำท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี 

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา  เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.35 น. ออกเดินทางกลับโดย เที่ยวบินที่TG 937 


วันที่เจ็ด อังคารที่ 22 พ.ค. 61 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 

05.35 น. TG 937 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500 .–
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การจองและชำระเงิน
ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 4,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: HASHTAG EASTERN EUROPE
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!