ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี: TRENDY BUSAN 
เดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
วัดพูลกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม TEDDY BEAR MUSEUM
หอดูดาวชมซงแด หมู่บ้านกัมชอน
อุทยานแทจงแด อุทยานยงดูซาน
ตลาดปลาจากัลชิ  ชายหาดแฮอึนแด
อาคารนูริมารู ORYUKDO SKYWALK 
JEONPO CAFÉ STREET เมืองพูซาน
DUTY FREE ซุปเปอร์มาเก็ต
บินตรงกรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) โดยสายการบิน JIN AIR(LJ) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR(LJ)


กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม 23-27 / 25-29 / 30พ.ค.-03มิ.ย.2561 ราคา 13888 บาท เดือนมิถุนายน 01-05 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27มิ.ย.-01ก.ค. / 29มิ.ย.-03ก.ค.2561 ราคา 13888 บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)
 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D(**อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่ 2 สนามบินกิมแฮ – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา - ถ้ำซ็อคคูรัม – TEDDY BEAR MUSEUM – หอดูดาวชมซงแด – GYEONGJU PALACE และ WOLJI POND
 

00.50 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงของอาณาจักรชิลลามากว่าพันปี จึงเป็นศูนย์รวมของอาคาร วัด และโบราณวัตถุ เป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถานที่เก่าแก่นับร้อยปี เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกและให้ฉายาว่า “Museum Without Walls พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” เพราะทุกสิ่งในเมืองนี้ล้วนมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เกาหลี นำท่านเดินทางชม วัดพุลกุกซา ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสุดยอดในยุคทองของพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรชิลลา ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิลลา สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่งดงามเหล่านี้ ตามแบบอย่างของศิลปะสมัยชิลลาสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัดนี้ก็คือ บันไดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าตัววัด ซึ่งมีอยู่ 33 ขั้น ทอดยาวขึ้นไปสู่ด้านบน ชื่อกันว่าเป็นเครื่องหมายแทนสวรรค์ 33 ชั้น บันไดที่ด้านหน้านี้มีอยู่ 2 บันได คือ สะพานเมฆขาว และ สะพานเมฆฟ้า  จากนั้นนำท่านชม ถ้ำซ็อคคูรัม เป็นถ้ำหินแกรนิตที่แกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยพระโพธิ์สัตว์และเทพยาดา ผนังถ้ำแกะสลักสวยงามแสดงถึงอัจฉริยะภาพทางสถาปัตยกรรมองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ถ้ำซ็อคคูรัมเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม TEDDY BEAR MUSEUM พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีใน Gyeongju, Gyeongsangbuk-do เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์จะใช้ตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายร้อยตัวเพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติ (รวมถึงอายุของไดโนเสาร์) รวมถึงอาณาจักร Silla ในห้องจัดแสดงนิทรรศการที่แตกต่างกันหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติหอศิลป์งานแสดงสินค้าใต้น้ำและร้านขายของกระจุกกระจิก นำท่านชม หอดูดาวชมซงแด จัดเป็นหอคอยเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างในศตวรรษที่ 7 ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาปัจจุบัน ยังปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลักษณะเป็นรูปขวด สร้างด้วยหิน เป็นที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก นำท่านเดินเข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นที่ตั้งของพระราชวังรองซึ่งใช้เป็นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นห้องจัดเลี้ยงสำหรับงานสำคัญระดับชาติและผู้เข้าชมที่สำคัญอีกด้วย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตามด้วย Goryeo และ Joseon สถานที่นี้มีชื่อว่า 'Anapji' แทน ต่อมาชิ้นส่วนจากเครื่องปั้นดินเผาที่แกะสลักตัวอักษร "Wolji" ถูกค้นพบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อสะท้อนดวงจันทร์ ดังนั้นชื่อ 'Anapji' จึงเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน - 'พระราชวัง Donggung และ Wolji Pond'

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก GYEONGJU HANWA RESORT หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 เมืองเคียงจู – เมืองปูซาน - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ นักดอง – หมู่บ้านกัมชอน – อุทยานแห่งชาติแท จงแด – อุทยานยงดูซาน – BUSAN TOWER(ไม่รวมลิฟท์) – ตลาดปลาจากัลชิ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินักดอง (Nakdong Estuary Eco-Center) เป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในธรรมชาติอยู่ภายในอาคาร 3 ชั้น ที่มีส่วนจัดแสดง, ห้องทดลอง, ห้องสมุด, ลานชมวิว และห้องดูภาพยนตร์ อยู่ที่เขต Saha-gu เมืองปูซาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินักดองมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น แมลง ตันไม้ ที่ราบลุ่มน้ำ นกและไข่ของนกชนิดต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่สวนกว้างใหญ่ที่สามารถมาปิกนิก เดินศึกษาธรรมชาติ และสวนดอกไม้ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัมชอน ในปูซาน ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างที่หลายคนคิด หมู่บ้านแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1950 ในขณะนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองสลัม ที่บรรดาเหล่าผู้อพยพจากสงครามเกาหลีมารวมตัวอาศัยอยู่กัน รวมไปถึงนักบวช อีกด้วย จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้มาว่า แทกึกโด (คล้ายหมู่บ้านศาสนา) ในปี 2009 ทางหมู่บ้านกัมชอน ได้เชิญบรรดาศิลปินนักเรียนและจิตรกรมาช่วยกันตกแต่งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นจุดสนใจและดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวมากขึ้น ศิลปินนับสิบมาช่วยกันตกแต่ง เสริมจินตนาการให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสีพาสเทลหลากสีสัน จนทั่วทั้งหมู่บ้านมีสีสันสดใส จึงได้ชื่อเล่นมาว่า “ซานโตรีนีแห่งเกาหลี” จากนั้นนำท่านชม อุทยานแทจงแด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของทะเลและหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นทะเล ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึก วิวทิวทัศน์รอบๆ อุทยานนี้ จะมองเห็นหินผาและประภาคารสีขาวสวยงาม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพพากันหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง ทำให้ต้นไม้บนภูเขาถูกไฟเผาทำลาย จึงมีความพยายามในการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ และจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมาจากนั้นนำทุกท่านไปยัง หอคอยปูซาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปูซานที่ตั้งอยู่สูง 69 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ความสูง 120 เมตรด้านบนของหอคอยถูกสร้างขึ้นตามแบบบัลดากินจากเจดีย์ Dabotap ใน Bulguksa Templeหอคอยแห่งนี้มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงามและมีทิวทัศน์อันงดงาม เนื่องจากบนหอคอยนั้นจะมองเห็นทัศนียภาพรอบตัวเมืองปูซาน จากนั้นนำท่านสู่ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองปูซาน และอยู่ติดกับทะเล มีชื่อว่า  Jagalchi Market ( จากัลชีชีจัง) หรือ ตลาดปลาจากัลชี  สามารถพบเห็นเหล่าบรรดา “จากัลชี อาจุมม่า” คือผู้หญิงที่ลงไปดำน้ำหาปลามาขายด้วย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารทะเลสดๆ มากมาย รวมไปถึงปูยักษ์ ที่เรียกได้ว่ามาปูซานทั้งที ต้องมากินให้ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 4 วัดแฮดงยงกุงซา – COSMETIC SHOP – RED PINE – DUTY FREE– ชายหาดแฮอึนแด – อาคารนูริมารู -- BUSAN CINEMA CENTER
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อ วัดแฮดงยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซานเป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงๆไปสู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลักมีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก,ความโกรธ,ความเศร้าและความสุข นอกจากนี้ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม,ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ถือว่าเป็น OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเกาหลี แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองพูซาน ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 150 ร้าน และมีสินค้าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านสู่ ชายหาดแฮอึนแด ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ำทะเลสะอาดใส สีเขียวสวยงาม ชายหาดนี้นั้นเรียกกันตามนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วเกิดความประทับใจกับความงดงามของชายหาดแห่งนี้จนสลักคำว่า “Hae Un Dae” ลงบนหินตั้งแต่ยุค Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผู้คนต่างเรียกชายหาดแห่งนี้ตามคำของท่าน จากนั้นเดินทางชม อาคารนูริมารู (Nurimaru APEC House)เป็นอาคารรู้ทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุน หากมองจากอาคารจะสามารถเห็นวิวสะพานควางอันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศูนย์ภาพยนตร์ปูซาน เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน( Busan International Film Festival, BIFF)ที่เป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่และดังที่สุดงานหนึ่งของเกาหลีใต้ ทำให้อาคารรูปทรงแปลกประหลาด ท้าทายแรงโน้มถ่วงแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของงานนี้ด้วย  ศูนย์ภาพยนตร์ปูซานประกอบไปด้วยอาคาร 3 อาคารคือ Cine Mountain ที่เป็นอาคารหลัก มีโรงภาพยนตร์ 3 โรงและโรงละคร 1 โรง, Biff Hill และ Double Cone ซึ่งที่นี่เป็นที่แรกในโลกที่มีการนำเอาโรงภาพยนตร์และโรงละครมารวมไว้ในอาคารเดียวกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 ศูนย์โสมรัฐบาล – ออยุคโด สกายวอร์ค – ฮ็อกเก็ตนามู – JEONPO CAFÉ STREET – ซุปเปอร์มาเก็ต
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นที่ทำด้วยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน และนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม JEONPO CAFÉ STREET ถนนที่มาพร้อมกับคาเฟ่ที่มีสไตล์และดนตรีเป็นอย่างมาก ได้เวลานำท่านสู่สนามบินกิมแฮ  นำท่านสู่สนามบิน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

20.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1ใบ / 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 7 USD ต่อคนต่อวัน หรือ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD
เงื่อนไขการให้บริการ
       
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุอื่นๆ
       
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จ านวนผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่)ข้ึนไป โดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่าน้นั
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆท้งัสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ(โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือเพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ ง ทางบริษทัฯไดช้า ระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชา ระเงินไม่ว่าท้งัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้วตามที่ได้ระบุไวแล้วท้้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน
Tag : ทัวร์เกาหลี: TRENDY BUSAN
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!