ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี: TRENDY SUMMER 
หมู่บา้นเทพนิยายไชน่าทาวน์
SEOULLO7017
พระราชวังเคียงบกเอเวอร์แลนด์
ทงแดมุน เมียงดง
DUTYFREE ฮงอิค
บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้าํหนกักระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเครื่อง 12 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พกัซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR


กำหนดการเดินทาง 01-05 / 02-06 /03-07 / 04-08 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 ก.ย. 2561 ราคา 14,900 บาท 05-09 / 06-10 / 07-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 27ก.ย.-01ต.ค. 2561 ราคา 15,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท
วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 

21.30 คณะพร้อมกนั ที่ จุดนัดหมาย สนามบิน สุวรรณภูมิอาคารผโู้ดยสารระหวา่ งประเทศ
ช้นั 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2)
โดย มีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯรอต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง
**เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ใหท้ ราบอีกคร้ัง**


วันที่2 หมู่บ้านเทพนิยาย- ไชน่าทาวน์ - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
 

01.05 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ ประเทศไทย2 ชวั่ โมง
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่ นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเกาหลี

08.55 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ได้ถูกเนรมิตร และ ตกแต่งใหห้ มู่บา้นที่แสน ธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยนํานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ หมู่บา้นแห่งน้ีเช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์ บัคนแคระท้งั 7 อะลาดินกบั ตะเกียงวเิศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ ท่านไดถ้่ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนั ไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก จากน้นั นาํท่านเดินทางสู่อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกาํ เนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปีค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็ นพ้ืนที่สาํคญั ในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน สาํ หรับปัจจุบนั น้ีชาวจีนที่ยงัคงอาศยัอยเู่ป็นรุ่นที่ 2 หรือ รุ่นที่ 3 นบัจากที่มีการบุกเบิกแต่กลิ่นไอและการดาํรงไวซ้่ึงวฒั นธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึง การไดม้ีโอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเ้ลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาํท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านไดด้ื่มด่าํกบัธรรมชาติแมกไม้ทิวสนบนเกาะนามิซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของใบไมเ้ปลี่ยนสีภาพแห่งสีสันความงดงามของใบไม้ใหท้ ่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดงัไปทวั่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจถ่ายรูป กบั ดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันที่สร้างข้ึนเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจจากน้นั นาํทุกท่านเดินทางยอ้นรอยสู่ ป้อมฮวาซอง ซ่ึงเป็นสิ่งปลุกสร้างที่มีสถาปัตยกรรมของยคุ สมยัราชวงศ์โชซอน (1392-1910) และเป็นป้อมปราการอยา่ งเป็นทางการของ เมืองซูวอน ป้อมปราการแห่งน้ีสร้างข้ึนต้งัแต่ปีพ.ศ. 2337ถึง พ.ศ. 2339ถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงความกตญั ํูทางพระราชโองการของกษตัริย์ Jeongjo’s ต่อบิดา และสร้างเมืองใหม่เพื่อแสดงอาํนาจทางเศรษฐกิจของตนเองป้อมปราการถูกกาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1963และในปี พ. ศ. 1997 ไดม้ีการกาํหนดใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์ ารยเูนสโกความหลากหลายของการแสดงและกิจกรรมที่จดัข้ึนภายในป้อม Hwaseong จะจดัข้ึนในฤดูใบไมร้่วง

ค ่า รับประทานอาหารค ่า
จากน้นั นาํท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL SUWON 3 STAR หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 วดัวาวูจองซา - ทา คิมบับพร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งทงแดมุน - SEOULLO7017
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาํท่านไหวพ้ระ ณ วดัวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซ่ึงต้งัอยใู่ นเมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด วดัน้ีสร้างข้ึนในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทวั่ โลกมากกวา่ 3,000 ชิ้น โดยหน่ึงในรูปสลกัที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือพระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรต้งัอยทู่ ี่หนา้ประตูทางเขา้วดัและไดร้ับการบนั ทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็นรูปสลกัที่ทาํจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากน้นั ภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นํามาจากอินเดียจากน้นั นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซ่ึงต้งัอยทู่ ่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนั ตระการตา สนุกสุดมนักบั บตัรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นไดท้ ุกชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง พบกบั เครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดT-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบั สวนดอกไมซ้่ึงเตม็ สะพรั่งกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEMEตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน :สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน :สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป์่าซาฟารีพบกบั ไลเกอร์ลูกแฝดผสมระหวา่ งพอ่ สิงโตและแม่เสือ นบั เป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากน้นั ให้ท่านไดต้ื่นตาในสวนสัตวซ์ าฟารีชมความน่ารักของสัตวต์ ่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีที่ทุกท่าน

ไม่ควรพลาดจากน้นั นําทุกท่านไดล้องทาํ คิมบับ (김밥, gimbap, kimbap) ซึ่งเป็ น เป็ นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ทําจากข้าวสุกและเครื่องปรุงอื่น ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวาแคร์รอต ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็ นต้น วางแผบ่ นแผน่ สาหร่ายแล้วม้วน จากน้นั หนั่ เป็นชิ้นพอดีคาํชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่ งการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือรับประทานเป็ นอาหารกลางวันเบา ๆ โดยเสิร์ฟกบั หวัไชเทา้ดองและกิมจินอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารที่สามารถนาํกลบั บา้นที่เป็นที่นิยมท้งัในเกาหลีและต่างประเทศ ได้ฝึ กลองทําด้วยฝี มือของตัวเองพร้อมนําทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจาํชาติเกาหลี“ฮันบก”และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นาํท่านช็อปปิ้ง ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ ปปิ้งที่ไดช้ื่อวา่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชวั่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLOAM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท้ ี่นี่อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษ-สตรีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงเทา้ผา้พนัคอในราคาเกาหลีอยา่ งแทจ้ริงหลงัจากน้นั นาํทุกท่านเดินทางสู่ SEOULLO 7017 ซึ่งในยุค 70 ไดม้ีการสร้างถนนยกระดบัข้ึนเพื่อเชื่อมต่อฝั่งตะวันออกและตะวันตกรอบสถานีโซล อยา่ งไรก็ตามไดม้ีการปิดการจราจรบนทอ้งถนนเนื่องจากปัญหาดา้นความปลอดภัย หลงัจากน้ีแทนที่จะทาํลายโครงสร้างที่มีอยอู่ อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใตจ้ึงทาํการปรับปรุงเป็นตึกSeoullo 7017 ซ่ึงเป็นประสบการณ์การเดินเทา้แบบใหม่ Seoullo 7017 ไดช้ื่อมาจากปีใหม่ของชีวติจากการเป็นถนนที่มีการจราจรในยคุ 70 ไปยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ.2560 ท้งัยงัมีความหมายลึกซ้ึงยงิ่ ข้ึน โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบ่งออกเป็น 17 ส่วนที่ไม่ซ้าํกนัและถนน อยหู่ ่างจากพ้ืนดิน 17 เมตรมีสิ่งอาํนวยความสะดวกมากมายตามเส้นทาง Seoullo 7017 รวมถึง ศูนย์ให้ข้อมูลนกัท่องเที่ยว,คาเฟ่,สวน และ สนามกีฬาSeoullo 7017

ค ่า รับประทานอาหารค ่า
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL หรือเทียบเท่า


วันที่4 ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE - (ผ่าน)บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบก – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) – DUTY FREE –วัดโชเกชา - เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม(ทงแดมุน) - ช้อปปิ้ งเมียงดง
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่ มีคุณภาพดีที่สุด ใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ ไทย2 เท่าโสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากน้นั นาํท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกดัจากน้าํมนั สน ที่มีสรรคุณช่วยบาํรุงร่างกายลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากน้นั นาํท่านเดินทางผา่ นชมทาํ เนียบประธานาธิบดี หรือบลูเฮาส์จากน้นั นาํท่านเที่ยวชม พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท้งัสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลสร้างข้ึนในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้นั ภายในพระราชวงัมีอาคารและตาํหนกั ต่างๆมากกวา่ 200 หลงัแต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กทาํลายลงเหลืออยเู่พียงแค่ 10 หลังเท่าน้นั คาํวา่ “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสวา่ ง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดงัน้ีคือ “พระที่นงั่ คึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ“ศาลาเคียงฮวยรู(Hyangwonjeong)” ซ่ึงต้งัอยภู่ ายในบริเวณสระน้าํมีทศันียภาพที่สวยงามมากและรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีที่นี่เป็นพิพิธภณั ฑท์ ี่แสดงถึงประวตัิศาสตร์และวฒั นธรรมพ้ืนบา้นของคนเกาหลีต้งัแต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศโ์ชซอน พิพิธภณั ฑแ์ ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี1945แต่เดิมเป็นพิพิธภณั ฑช์ าติพนัธุ์วทิยาแห่งชาติ ก่อนจะไดร้ับการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณั ฑพ์ ้ืนบา้นแห่งชาติเกาหลี ในปี1993 นบั ต้งัแต่การก่อต้งัพิพิธภณั ฑ์ ก็ไดม้ีการศึกษาและการวจิยัประวตัิศาสตร์พ้ืนบา้นของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐจ์ากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลีเพื่อนําเสนอให้ประชาชนเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดงัน้นัการเยยี่ มชมพิพิธภณั ฑแ์ ห่งน้ีจะเป็นประตูสู่ความเขา้ใจอยา่ งลึกซ้ึงของชีวติและวฒั นธรรมของคนเกาหลีไดเ้ป็นอยา่ งดี(มีบริการเช่าชุดฮนั บกสาํ หรับผทู้ี่สนใจถ่ายรูปซึมซบั บรรยากาศภายในพระราชวงัและ พิพิธภณั ฑ์เพื่อความทรงจาํดีๆ กรุณาติดต่อเซลลท์ ี่จองทวัร์ก่อนล่วงหนา้)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้งัอยใู่ จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอSEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดบั น้าํทะเล นาํท่านสู่NAMSAN VIEW POINT ใหท้ ่านไดถ้่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลีนิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสีนาํท่านชมแหล่งชอ้ ปปิ้งปลอดภาษีDUTY FREE ชอ้ ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม มากมายอาทินาฬิกา,แวน่ ตา,เครื่องสําอางค์,กระเป๋ า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพั ทม์ ือถือใหท้ ่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่ งเตม็ ที่ จากน้นั นาํ

ท่านเดินทางสู่ วัดโชกเยซา เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสียง ต้งัอยใู่ จกลางเมืองโซล ที่บริเวณถนนจงโน ใกลก้ บัอินซาดง ถนนช้อปปิ้งยอดฮิตอีกหน่ึงแห่งถูกสร้างข้ึนในปี 1910 เป็นวดัแรกที่ต้งัอยใู่ กลก้ บั ประตูเมืองท้งั 4 ของกรุงโซล เดิมชื่อวา่ Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปลี่ยนชื่ออีกคร้ังเป็น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปัจจุบัน จากน้นั ใหท้ ุกท่านไดเ้ลือกซ้ือตุก๊ตาหมีที่แต่งตวัในหลากหลาย COLLECTION ที่ TEDDY BEARMUSUEM ขนาดยอ่ ม ที่ยอ่ มากจาก เกาะเชจูทุกท่านจะไดเ้ห็นไดส้ ัมผสั หมีเทค็ ด้ีแบร์ที่น่ารักจากทวั่ โลกที่มีมากวา่100 ปี โดยจัดทําเป็ นเรื่องราวและฉากที่แสดงเรื่องราวและจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลีโดยใช้ ตุ๊กตาหมีแต่งตวัตามสไตลน์ ่ารักๆมีท้งัแบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลื่อนไหวได้ท่านยงัสามารถซ้ือ ตุ๊กตาหมีได้ที่ TEDDY BEARSHOP ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ ปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ ฟชนั่ล่าสุดของเกาหลีไดท้ ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า เครื่องประดบั ท้งัแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะเครื่องสาํอางเช่น ETUDE HOUSE,SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกท้งัยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท้ ี่น้ี และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหท้ ุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารฟิวชนั่ หลากหลายประเภท

ค ่า รับประทานอาหารค ่า
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL หรือเทียบเท่า


วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู– ศูนย์พลอยอเมทสิ – TRICK EYE MUSEUM +ICE MUSEUM – ช้อปปิ้ งย่านฮงอิค –SUPER MARKET -กรุงเทพฯ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม
จากน้นั นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ ไมช้ นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบั สูงเหนือน้าํทะเล50-800 เมตรเมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ีเป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากน้นั นาํท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินที่มีพลงัในการบาํบดัท้งัดา้นร่างกายและจิตใจของผสู้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผสู้วมใส่ได้โดยมีต้งัแต่สีม่วงอ่อนเยน็ ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบั ตาเมื่อมาทาํ เป็นแหวน จ้ีต่างหูและสร้อยและนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ที่ไม่ดีภายในบา้นดว้ย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากน้นั นาํท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบั ภาพถ่ายน้นั ๆ ในพิพิธภณั ฑม์ ีภาพงานชิ้นโบวแ์ ดง สนุกกนัแบบเตม็ ๆ กบัการแอค็ ชนั่ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกบั เขา้ชม ICEMUSEUM เมืองน้าํแขง็ที่มีผลงานศิลปะแกะสลกัน้าํแขง็กวา่ 50 ชิ้น รวมอยใู่ นที่เดียว พร้อมจดัแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดาแต่จาํลองเป็นเมืองที่ทุกอยา่ งกลายเป็นน้าํแขง็! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์น้าํแขง็ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายใหคุ้ณไดเ้ดินเที่ยวอยา่ งไม่รู้สึกเบื่ออาทิสัมผสั ประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้โพสท่าคู่กบั นกเพนกวนิข้วัโลก สาํรวจบา้นน้าํแขง็เอสกิโม เยยี่ มชมปราสาทน้าํแขง็ ชมววิจากบนกาํแพงเมืองและลองเขา้พกัโรงแรมที่ทุกอยา่ งทาํจากน้าํแขง็! และต่อดว้ย ช้อปปิ้ งที่ฮงอิกแหล่งชอ้ ปปิ้งที่อยลู่ อ้ มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชื่อดงัในเกาหลีสินคา้ในยา่ นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นที่ทนั สมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดบั เครื่องสาํอางและยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยทู่ วั่ ไปเช่นEVISU, ZARA ทุกวนั เสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิคจะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่นเครื่องประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้และของแฮนดเ์มด ที่น่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค์ของบางอยา่ งทาํมาชิ้นเดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ที่มีชิ้นเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดยอ่ ม ยา่ นฮงอิกซ่ึงภายในร้าน ไดเ้วลานาํท่านสู่สนามบินอินชอน นาํท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่ งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านคา้สนามบินSUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอ้ีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน(มาม่าสไตลเ์กาหลี)อูดง้ กิมจิขนมช๊อคโกพ้ าย น้าํจิ้มปรุงรสหมูยา่ งเกาหลีไก่ตุ๋นโสมสาํ เร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาลในราคาพิเศษก่อนกลบั เมืองไทย

19.55 เดินทางกลบั สู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่LJ001 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท
หมายเหตุ :
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ์หรืออีเมล์การยกเลิกใหก้ บั เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง30 วันทําการข้ึนไป คืนเงินท้งัหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 วันทําการข้ึนไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง7 -14 วันทําการ เ ก็บค่าใชจ้่าย50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 -6 วันทําการ เก็บค่าใชจ้่ายท้งัหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ บั เจา้หนา้ที่ฝ่ายขายท้งัน้ีบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้ บัลูกคา้เป็นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยนู่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆท้งัสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนั หยดุ หรือเทศกาล บริษทั ฯไดม้ีการการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกบั สายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วงวนั หยดุ หรือเทศกาลดงักล่าว )
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือค่าทวัร์ท้้งหมด
ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตวั๋ เครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการช้นั ทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยตู่ ่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตวั๋
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่งและนาํ เที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้าํหนกักระเป๋าสมั ภาระท่านละ15 กก.
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่ งเดินทาง
- การชดเชยอุบตัิเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตัิเหตุแต่ละคร้ัง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิค่าทาํหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพั ท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสงั่ เพิ่ม
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี)
4. ค่าน้าํหนกักระเป๋าสมั ภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกาํหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวซี่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วกรุณาเตรียมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว3)ใบสาํคญั ถิ่นที่อยู่4)
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี
2 นิ้ว2 รูป แลว้ทางบริษทั ฯจะเป็นผดู้าํ เนินการยนื่ วซี่าใหท้ ่าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยนื่ วีซ่า)
หมายเหตุ
       
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ จํานวนผู้เดินทาง ตํ่า กวา่ 15 ท่าน(ผใู้หญ่)ข้ึนไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหนา้อยา่ งนอ้ย7 วนั ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผมู้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้นั
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆท้งัสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล , การเมือง, ภัยธรรมชาติ(โดยบริษทั ฯจะดาํ เนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกคา้)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ ริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือเพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ ง ทางบริษทั ฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้
6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ ท้งัหมดหรือบางส่วนกบั ทางบริษทั ฯจะถือวา่ ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ ตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไวแ้ลว้ท้งัหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทมี่ ีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทยี่ วเท่าน้ัน
เงื่อนไขการให้บริการ
       
ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ10,000 บาท หรือชําระท้งัหมด
2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผเู้ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสือเดินทาง
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ300 USD
Tag : ทัวร์เกาหลี: TRENDY SUMMER
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!