ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND 
เดินทาง 18-25 ก.ย./ 13-20 พ.ย./
4-11, 18-25, 20-27 ธ.ค./
เยอรมัน : มิวนิค BMW World  อัลลิลันซ์ อารีน่า
สเตเด้ียม เมืองโฮเฮนวานเกา
ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทลินเดอฮอฟ
เมืองเอททัล เมืองฟุส พิพิธภัณฑเ์มืองฟุสเซ่น
โบสถ์ HEILIG-GEIST-SPITALKIRCHE
สวิตเซอร์แลนด์ : น้ำตกไรน์ฟาลล์เมืองลูเซิร์น
สิงโตแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองกรินเดอวาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ทะเลสาบเบรียนซ์
แกรนด์โฮเต็ลกีสบาค ฮาร์เดอร์คูลม์ สะพานไม้ชาเปล
บินตรง กรุงเทพ - มิวนิค/ ซูริค - กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม พร้อมอาหารเช้าบนเครื่องขาไป พักหรูโรงแรม 3-4 ดาว (พัก เยอรมัน 2 คืน / สวิส 3 คืน )

โดยสายการบินไทย


กำหนดการเดินทาง เดือนกันยายน 18-25 ก.ย. 61 ราคา 68,991.- เดือนพฤศจิกายน 13-20 พ.ย. 61 ราคา 68,991.- เดือนธันวาคม 4-11 , 18-25, 20-27 ธ.ค. 61 ราคา 68,991.-
อัตราค่าบริการ
       
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ ราคา 14,900.-
ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้น ประหยัด
ค่าภาษีน้ำมัน เชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ(กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นคร้ังแรก
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่า สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการเป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (สําหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าทิปพนกังานขับรถและมัคคุเทศก์2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทางขอเก็บรวมในส่วนที่ เหลือ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยข้ึนอยุ่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
       
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ต่อเมื่อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจาํนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
เงื่อนไขการให้บริการ
       
ชาํระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์มิฉะน้นัจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชาํระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้นัจะถือว่า ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีและจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติการจลาจลการประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหายสูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์โดยทางบริษทั ฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
2. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยกู่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาํหนดไว้โดยทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชาํระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน ข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทุกประการ
Tag : ทัวร์ยุโรป: HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!